Bar nær ved 0.416844, 9.470364

Åben kort
Lokal tid:
11:16:51

La Crêperie - Bar sucré salé

Blvd Joseph Deemin, Libreville
barLæs mere

Hollywood Café

Montée de Louis - bp2, Libreville
night_clubLæs mere

Maraya Beach

Littoral De La Sablière, Libreville
barLæs mere

THE RED CARPET SNACK BAR

Sotega, Libreville, Libreville, Gabon, Libreville
barLæs mere

Factory Bar Grill

Libreville
barLæs mere

Green Conteneur bar

B.P 1051, Libreville
barLæs mere

Bar ça commenca

Pont de Nzeng Ayong, Libreville
barLæs mere

THE MAK BAR

Unnamed Road, Libreville
barLæs mere

Bar Guiness

Quartier Belles-Peinture, Libreville
barLæs mere

Le VlC Bar

Unnamed Road, Libreville
barLæs mere

Otchotcha Bar

Rue Ndona, Libreville
barLæs mere

Le Danoz Night Bar

Libreville
barLæs mere

Grand Café des Sports

Palais de Justice, Libreville
barLæs mere

SNACK BAR CHEZ DJAMY

fin goudron, Libreville
barLæs mere

📑 Alle kategorier i Gabon

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning